NAIL VENUS 2017/SUMMER

VOGUE JAPAN 2017.5

NYLON JAPAN 2016.8

VOGUE JAPAN 2016.7

NAIL VENUS 2016/SUMMER

PERK 2016.6

NYLON JAPAN 2016.5

WWD JAPAN 2016.6